پرینت

کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشته

شما می توانید با مقایشه کارنامه خود با این اطلاعات، رتبه خود را پیش بینی نمایید. اطلاعات ارائه شده براساس بانک اطلاعاتی داوطلبان سال قبل می باشد ، پس دقت داشته باشید که امکان تغییر در رتبه ها وجود دارد.

 

دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد) 1390

 

پیام نور

غیرانتفاعی

مجازی

  سال 1388     

 

سال 1389

120

73

25

30

70

 

سال1390

163

93

88

50

101

 

 

نمونه درصدهای ارشد

http://lawtest.ir/download/download2.gif

رتبه1 کنکور90(توحید شفیع زاده دانشجوی دوره لیسانس بهشتی و پذیرش در بهشتی)
ج.ع 100 ج.ا 80 آدک 100 فقه 66 زبان 42 معدل 17/97

رتبه6 کنکور90(وحید دادگستر دانشجوی دوره لیسانس علوم قضایی و پذیرش در بهشتی)
ج.ع 91 ج.ا83 آدک 91 فقه 76 زبان منفی1 معدلو نمیدونم

رتبه8 کنکور90(مجتبی مرادیان دانشجوی دوره لیسانس بهشتی و پذیرش در بهشتی)
ج.ع 72 ج.ا93 آدک 84 فقه 76 زبان 30 معدل 17/70

رتبه14 کنکور90 (خانم عظیمی دانشجوی دوره لیسانس شاهد وپذیرش در بهشتی)
ج.ع 91 ج.ا 86 آدک 84 فقه 56 زبان 6 معدل 18/20

رتبه46 کنکور90(خانم کریمی دانشجوی دوره لیسانس شاهد و پذیرش در علامه طباطبایی)
ج.ع 66 ج.ا 75 آدک 93 فقه 62 زبان 0 معدل 18/35

رتبه98 کنکور90 (حسین محمدکوره پز دانشجوی دوره لیسانس شاهد و پذیرش در پردیس قم دانشگاه تهران(شبانه))
ج.ع 79 آدک 62 ج.ا 81 فقه 71 زبان 0 معدل 17/30

رتبه11 کنکور89( آقای جهان بخت دانشجوی دوره لیسانس شاهد و پذیرش در بهشتی)
ج.ع 90 ج.ا 85 آدک 80 فقه 36 زبان 22 معدل 16/10

رتبه 3 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 88:(دانشگاه تهران)

مدنی:85 تجارت: 75 آیین دادرسی مدنی:70 متون فقه:85 متون حقوقی:22

رتبه 8 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 88:(دانشگاه تربیت مدرس)

مدنی:73 تجارت: 84 آیین دادرسی مدنی:89 متون فقه:64 متون حقوقی:0

رتبه 8 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 89:(دانشگاه تهران)

مدنی:93 تجارت: 65 آیین دادرسی مدنی:61 متون فقه:73 متون حقوقی:1.10-


رتبه 14 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 89:

مدنی:83 تجارت: 80 آیین دادرسی مدنی:70 متون فقه:69 متون حقوقی:0
رتبه20 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 89:

مدنی:93 تجارت: 66 آیین دادرسی مدنی:68 متون فقه:43 متون حقوقی:3-

رتبه 43 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 90:(روزانه تربیت مدرس)

مدنی:77 تجارت: 43 آیین دادرسی مدنی:48 متون فقه:40 متون حقوقی:57

رتبه 94 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و 40 مالکیت فکری سال 90:

مدنی:76 تجارت: 46 آیین دادرسی مدنی:28 متون فقه:70 متون حقوقی:28

رتبه 176 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و اقتصادی و سال 90:(روزانه شیراز)

مدنی:80 تجارت:82 آیین دادرسی مدنی:48 متون فقه:35 متون حقوقی:0

رتبه 308 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 88:(حقوق مالکیت فکری شهید بهشتی)

مدنی:64 تجارت: 63 آیین دادرسی مدنی:48 متون فقه:42 متون حقوقی:10

رتبه 570 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 90:

مدنی 70 تجارت 55 آیین دادرسی مدنی 57 متون فقه 55 متون حقوقی 0

رتبه 594 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 89:(دانشگاه غیر انتفاعی علامه محدث نوری نور)

مدنی:68 تجارت: 56 آیین دادرسی مدنی:53 متون فقه:51 متون حقوقی:3-

رتبه 897 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 90:( مجازی تربیت مدرس)

مدنی: 51 تجارت:46 آیین دادرسی مدنی 49 متون فقه 45 متون حقوقی

--------------

کارنامه  سال 1391

رتبه 27 خصوصی 30 مالکیت 24 تجاری اقتصادی 36 تجارت بین الملل سال 1391  معدل 17.63                                                      

مدنی:80          تجارت:75.56             آدم:64.44      متون فقه:52.63     متون حقوقی:16.67

 

رتبه 30 حقوق خصوصی  آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 1391 

 

مدنی:80        تجارت:68.89            آدم:60            متون فقه:49.12        متون حقوقی:23.33

 

رتبه 33  حقوق خصوصی و 6 مالکیت فکری کارشناسی ارشد سال 1391  معدل موثر:17.52                                                           

 

مدنی:73.33         تجارت:66.67    آدم:64.44   متون فقه:28.07   متون حقوقی:62.22

 

رتبه 50  حقوق خصوصی  کارشناسی ارشد سال 1391     معدل 18/55    دانشگاه تهران                                                             

 

مدنی:68/33         تجارت:60            آدم:68.89      متون فقه:80         متون حقوقی:0 

 

 

رتبه 51  حقوق خصوصی 85 مالکیت  کارشناسی ارشد سال 1391                                        

 

مدنی:71.67        تجارت:75.56           آدم:71.11           متون فقه:56.14   متون حقوقی:8.89

 

رتبه 54  حقوق خصوصی کارشناسی ارشد سال 1391    معدل: 17     پیام نور                                                            

 

مدنی:81.67         تجارت:66.67            آدم:64.44           متون فقه:50.88  متون حقوقی:3.33

 

رتبه 104  حقوق خصوصی کارشناسی ارشد سال 1391    معدل: 17.58   آزاد واحد تهران مرکز                                                           

 

مدنی:76.67       تجارت:53.33            آدم:82.22          متون فقه:42.11   متون حقوقی:0

 

رتبه 113  حقوق خصوصی کارشناسی ارشد سال 1391    معدل: 17.76                                                            

 

مدنی:65         تجارت:66.67            آدم:64.44           متون فقه:57.89     متون حقوقی:20

 

رتبه 187  حقوق خصوصی و ١٦٦ مالكيت کارشناسی ارشد سال 1391    معدل  ١٨/٥٦   آزاد                                                            

 

مدنی:50        تجارت:٩٣/٣            آدم:٧٣/٣           متون فقه:٦١/٦      متون حقوقی:٤/٤

 

رتبه 192 حقوق خصوصی کارشناسی ارشد سال 1391      معدل:   17     پیام نور                                                            

 

مدنی:73.33         تجارت:64.44            آدم:46.66           متون فقه:60      متون حقوقی:0

 

رتبه 250 حقوق خصوصی و 234 مالکیت کارشناسی ارشد سال 1391                                                                 

 

مدنی:71.67         تجارت:68.89            آدم:46.67     متون فقه:49/12   متون حقوقی:0

 

رتبه 345 حقوق خصوصی  آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 1391                                                             

 

مدنی:49         تجارت:66            آدم:66           متون فقه:79               متون حقوقی:0 

 

رتبه 422 حقوق خصوصی  آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 1391                                                             

 

مدنی:61         تجارت:57            آدم:68           متون فقه:54               متون حقوقی:0

به نقل از گام حق

 

   کارنامه ی رتبه یک گرایش تجارت بین الملل سال ۹۱

 

نام درس
نمره به درصد
متون حقوق به زبان خارجي /انگليسي -فرانسه /
77/78
حقوق مدني
73/33
حقوق تجارت
71/11
ائين دادرسي مدني
42/22
متون فقه
59/65
حقوق جزاي عمومي
سفيد
حقوق جزاي اختصاصي
سفيد
حقوق بين الملل عمومي
15/00
حقوق اداري
سفيد
حقوق اساسي
سفيد
حقوق مدني /تعهدات /
سفيد
حقوق بين الملل خصوصي
90/48
ايين دادرسي كيفري
سفيد
حقوق جزاوايين دادرسي كيفري
سفيد
سازمانهاي بين المللي
سفيد
اصول فقه
سفيد
حقوق مدني /اشخاص تاوصيت وارث /
سفيد
ايين دادرسي مدني /دعاوي خانوادگي /
سفيد
حقوق ارتباطات
سفيد

 

گرايش
رتبه کل داوطلب بدون سهميه
8و1
11
2
234
3
10990
4
991
5
1761
6
2
7
99
9
1
10
1129
11
2468
12
30

منبع

 

 

 

 

 

 

 

کارنامه سال 1392

مدني66 تجارت91 ايين دادرسي 71 و فقه 15 = رتبه خصوصي 65 تجارت 46 مالكيت79

متون حقوقی: 22            متون فقه22           ج عمومی:75             ج اختصاصی:75     ایین:91  - رتبه 85 جزا

متون فقه 56.14 متون حقوقی 7.78 جزا اختصاصی 100 جزا عمومی 93.33 و ا.دادرسی کیفری 66.67 رتبه 11

جزا عمومی 75 جزا اختصاصی 71 کیفری 68 متون فقه 17 معدل 16.39 آزاد.   رتبه 438

متون حقوقی -0- متون فقه 36 اختصاصی 100 عمومی71 ایین دادرسی 84  معدل16 رتبه 51


متون حقوقی 52 مدنی 63 تجارت62 ادم 52 متون فقه 50 رتبه 36 خصوصی و اقتصادی-6 مالکیت و 57 تجارت بین الملل


مدنی 48 تجارت 61 متون حقوقی 64 دادرسی 57 فقه 40 رتبه 91 خصوصی و رتبه 12 مالکیت فکری

مدنی 48 آدم 91 تجارت 84 فقه 64 معدل  19/17 بین المللی قزوین رتبه 55 خصوصی

حقوق مدني 45 ، حقوق تجارت 68 ، آئين دادرسي مدني 76 ، متون فقه 40 رتبه 310 خصوصي- 532 مالكيت فكری

 

 

رتبه ۳۳ حقوق جزا سال 95 دانشگاه پذیرفته شده: علامه طباطبایی تهران .روزانه

 

متون حقوقی:۹٪

 

متون فقه:۵۰٪

 

جزای عمومی:۹۱٪

 

جزای اختصاصی :۷۵٪

 

ادکیفری :۹۱٪

 

معدل موثر:۱۹/۲۵

 

 

 رتبه 227 خصوصی روزانه قم: مدنی 65 ایین دادرسی مدنی 65 تجارت 48 متون حقوقی 15. و متون فقه0

 

 ارشد ۹۶ جزا - رتبه ۳۲۰ : متون فقه و متون حقوقی هردو صفر، عمومی ۷۵ ، اختصاصی ۵۱ ، ادک ۶۶ ،روزانه ایت الله حایری میبد پذیرفته شدند

نوشتن دیدگاه

لطفاً نظر خود را در این کادر وارد کنید

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دیدگاه‌ها   

احسان55
0 #472 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهاحسان55 1396-11-13 18:23
سلام.اولا خدا خیرتون بده با نمونه ی کارنامه هایی که گذاشتین و کمی نگرانیم با همین رفع شد.اما لطفا برای اطمینانم این پاسخ رو بهم بدین.که ارشد سال 97 اگر بنده بتونم بهتر از وضع الآنم که با توجه به تستایی که کار میکنم و دوره های مختلفی از ارشدها که کار کردم روشون و همینطور پایه ی علمیی که در درسهای جزایی دارم،جزای عمومی رو بالاتر از هفتاد.اختصاصی رو بالاتر از هفتاد.آیین دادرسی رو هم بالاتر از هفتاد و متون فقه رو بالای پنجاه بزنم.ولی متون حقوقی رو رو صفر بذارم.احتمال قبولی زیر دویست دارم یا نه؟البته این امارهایی که دادم تا دقیقا برای الانه و میخوام بالاترشون ببرم اما زبان رو کلا نمیتونم.
------------------------------
سلام. برای قبولی در دانشگاه نسیتاً خوب، باید 75+75+75+50 بزنید.
قطعاً شما یکی از شانس های روزانه هستید. خوب مطالعه کنید و تهران قبول شوید. وقت را از دست دهید...
نقل قول کردن
هدیه عرفانیان
-2 #471 جزا علامه طباطباییهدیه عرفانیان 1396-08-15 05:03
سلام برای پذیرش در علامه طباطبایی گرایش حزا چه حدود رتبه ای باید داشته باشم
----------------------
سلام. وقت بخیر. فکر میکنم با رتبه های حدود 150 شبانه قبول شده اند.
نقل قول کردن
مهناز25
+1 #470 زبان کنکوردکتریمهناز25 1396-06-15 19:53
سلام آقای صفایی.ببخشید که زیاد سوال میپرسم سعی میکنم آخرین سوالم باشه.میخواستم بدونم به نطرشما من که زبانم صفره تقریبا برای کنکور دکتری امسال کلاس زبان آمادگی دکتری برم یا نه منابع رو خودم مطالعه کنم؟که لااقل درصدی زبان بتونم بزنم
و اینکه واقعا ممنونم از جوابتون به سوالام خیلی از سردرگمی درومدم.ایشالا موفق باشین
-----------------------------
سلام. خواهش میکنم. اگر خودتان می توانید منابع فوق را متوجه شوید، کلاس نیاز نیست. بالاخره باید لغات را خود شما حفظ کنید!
کلاس خوبی را نمیشناسم. ولی باید زودتر اقدام کنید و تا حدود یکماه قبل از آزمون، کلاس تمام شود. بررسی کنید که مولف این کتب چه زمانی کلاس دارند...

موفق باشید
نقل قول کردن
مهناز25
0 #469 دکتری جزامهناز25 1396-06-14 20:52
سلام.آقای صفایی من دانشگاه کارشناسیم پردیس قم بوده و ارشد مفید قم.با توجه به غیرانتفاعی بودن دانشگاه ارشدم شانسم کمتر از بچه های دانشگاه های سراسری هست؟
--------------------------
سلام. مفید از اعتبار خوبی برخوردار هست. نگران نباشید
نقل قول کردن
مهناز25
+1 #468 دکتری جزامهناز25 1396-06-14 20:43
سلام.ببخشید اقای صفایی شما درباره کنکور دکتری هم راهنماییم میکنین؟
من نظراتو خوندم در رابطه با ارشد بود فقط
امسال کنکور دکتری متاسفانه رتبم 320شد و جایی مجاز نشدم :sad: در رشته جزا
میشه راهنماییم کنین چیکارکنم برای کنکور بعدی؟
واینکه من هدفم قم هست دانشگاه های روزانه قم البته.میددونین حدودی چه رتبه ای لازمه؟
----------------------------
سلام. منابع آزمون که تقریباً مشخص هست. برای دروسی که در کنکور ارشد داشتید: همان منابع ارشد کفایت می کند

روی سایتم تحلیل چندسال از آزمون های دکتری را قرار دادم

ببینید
lawtest.ir/781
برای زبان:

چند قسمت دارد. لغت، گرامر، درک مطلب

برای لغت: یکی از این دو کتاب را تهیه کنید: 1. کتاب مرجع لغات زبان عمومی 2. زبان عمومی زیر ذره بین

nickpour.ir/.../

یا جلد اول زبان عمومی زیر ذره بین.

generalenglish.ir/.../

برای درک مطلب و گرامر:
کتاب زبان عمومی دکتری، انتشارات کتابخانه فرهنگ

ketabkhaneh-farhang.ir/.../...
برای استعداد تحصیلی هم از همین انتشارات کتابخانه فرهنگ

ketabkhaneh-farhang.ir/.../...

ketabkhaneh-farhang.ir/.../...

دو کتاب را تهیه کنید. اول نقره ای رنگ را بخوانید. سپس طلایی


جرم شناسی:
www.lawtest.ir/231
نقل قول کردن
Nfi
-1 #467 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهNfi 1396-03-16 04:23
سلام اقای صفایی نمازو روزتون قبول.حدودا ی ماه پیش درصدامو تو ی پست گذاشتم گفتید روزانه و شبانه هیچ امیدی نیست الان رتبم اومده فقط خواستم بگم کاشکی یه کم با مطالعه بیشتر به بچه ها جواب بدید ک کسیو نا امید نکنید یا اینکه حدودی حرف بزنید نه قاطعانه ایشاا...از حرفام ناراحت نشده باشید با ارزوی موفقیت برای همه.
زبان15.56
فقه45
ج ع48.89
ج اخ71.67
ادک82.22
معدل 17.20 دانشگاه رازی.رتبه 53
-----------------------------
سلام. من معمولا حدودی حرف میزنم! طبق داده های آزمون های سال های قبل، پاسخ شما را دادم. شرایط ازمون امسال بسیار تغییر کرده است.
از نقدی که داشتید ممنونم و نسبت به راهنمایی نادرست هم از شما عذرخواهی میکنم.
موفق باشید
نقل قول کردن
ارشد حقوق
+2 #466 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهارشد حقوق 1396-03-15 16:59
بنده رتبه 94 حقوق خصوصی و رتبه 62 حقوق مالکیت فکری آوردیم ،آیا با این رتبه خصوصی دانشگاه مازندران روزانه قبول می شوم؟
----------------------------
سلام. متاسفانه فقط در زمینه جزا اطلاعاتی دارم. موفق باشید
نقل قول کردن
عرفان
-4 #465 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهعرفان 1396-03-15 09:13
چقدر مسخره است ک کلی ورودی آزاد و غیرانتفاعی و پیام نور هر سال داریم و ظرفیت ارشد دانشگاه ها انقد کمه ینی یکی بخاد ارشد قبول شه باید یه سال وقت بزاره تازه اگه اتفاق عجیبی هم براش نیفته همه جا حقوق بدون کنکور شده واقعن ارزش واسه وقت ما قایل نیستن ک هر کسی میتونه ب راحتی حقوق بخونه
نقل قول کردن
زهراراستخو
0 #464 پرسشزهراراستخو 1396-03-12 12:12
سلام خسته نباشید..ببخشدمن شاگرداول دانشگاه دولتی هستم مشمول سهمیه یک سوم میشم.ومعدلمم 19.مدنی 50..آیین..70..م تون فقه 50وتجارت 20 متون حقوقی صفرزدم..حدون رتبم چندمیشه
----------------
سلام. متاسفانه اطلاعات من به روز نیست. منتظر نتایج بمانید.
نقل قول کردن
در پاسخ به نیکا
+2 #463 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهدر پاسخ به نیکا 1396-03-11 15:13
سلام،ظاهرا شما خیلی نگران هستید ، امیدوارم بعد اعلام نتایج بیایید رتبه خود را در این سایت بیان کنید ،باید بگویم سامانه تخمین رتبه ماهان بسیار ضعیف است ثانیا دادهاهی مقایسه ای آن برای چند سال قبل است که شرایط آزمون در این چند سال فوق العاده تغییر کرده و سامانه ماهان به روز نشده است ،دقت کنید برای آنکه نگرانی شما کم شود چند نمونه درصدهای رتبه های برتر 95 را به به همان سامنه بدهید تا اختلاف فاحش رتبه واقعی و تخمین ماهان را متوجه شوید ، شما به احتمال بسیار زیاد رتبه زیر 140 دارید، خیلی بدببیانه زیر 180 ، از این بابت نگران نباشید هرچند تا روز اعلام نتیجه نمی توان پیش بینی کرد اما رتبه بین 500 تا 800 تقریبا محال است . موفق باشید
نقل قول کردن
نیکا
+1 #462 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهنیکا 1396-03-10 19:22
سلام خسته نباشین اخرین سوالمه
تخمین رتبه ماهان زد رتبم میشه 500تا 800؟؟
این اشتباهه مگه نه ؟دارم دیوونه میشم هرچقدرم ازمون اسون باشه بادرصدای من
مدنی66/7
ت46/6
ادم84/4
متون فقه56/67
متون حقوقی4/4
معدل 17/50 داشتیم که بالای دویست وپنجاه شن؟؟ :cry:
خودم هرچقدردرصدارونگ اه نیکنم گیج میشم حالم بده لطفا براستشو بگین من ازالان امادگیشوداشته باشم
----------------------------
سلام. در این زمینه اطلاعاتی ندارم. هرچه عرض کنم، باعث گمراهی خواهد شد. منتظر اعلام نتیجه بمانید
نقل قول کردن
نیکا
+4 #461 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهنیکا 1396-03-07 07:12
خدا ازدهنتون بشنوه فقط قبول شم روزانه بعد معدلمم 17/50هست از معدل هم نمره ای بهم تعلق میگیره از یکی از دانشگاه های برتر کشور
ینی سوالم اینه چه معدلی بایدداشته باشی تااون بیست درصد بهت تعلق بگیره ینی تو نمرت لحاظ بشه ممنون از این که جواب میدین و تواین روزای پراسترس ماروتنهانمیذارید

------------------------
ُسلام.
کارنامه شما از 10000 نمره تشکیل شده است. 8000 نمره برای ازمون تستی. 2000 نمره برای معدل است.
شما 1750 نمره از 20000 را کسب کرده اید. معدل فردی اگر 19 باشد، 1900 نمره را کسب می کند و الی اخر.
نقل قول کردن
جج
-1 #460 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهجج 1396-03-02 17:35
سلام آقای صفایی . وقتتون به خیر . مثلا اگر بخواید یک حدس تقریبی بزنید بنظرتون با رتبه ی 1200 تا 1400 جزا و جرم شناسی کنکور سراسری ، علوم تحقیقات میشه قبول شد یا مثلا تهران مرکز ؟
-----------------------
سلام. وقت شما هم بخیر. متاسفانه هیچ اطلاعاتی ندارم. هرچه عرض کنم، سبب گمراهی است. موفق باشید
نقل قول کردن
جج
+1 #459 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهجج 1396-02-31 05:32
سلام .
واسه قبولی در جزا بهتربن دانشگاه آزاد تهران تقریبا چ درصدی نیازه و کدوم دانشگاه آزاد تهران بهتره ؟
بعد پردیس های خودگردان مصاحبه هم دارند ؟
سپاس و درود .
-------------------------
سلام. درصدها را نمی دانم. تهران مرکزی، علوم تحقیقات.
بله مصاحبه دارند
نقل قول کردن
در پاسخ به نیکا
0 #458 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهدر پاسخ به نیکا 1396-02-28 10:41
مدنی66/7
ادم84/4
تجارت46/7
متون فقه57/7
متون حقوقی4/4

شما با این درصدها تقریبا صدرصد دانشگاه روزانه قبول خواهید شد چون بنده کارنامه های سال قبل را دیدم با درصدهای بسیار پایین تر رتبه های زیر 140 آوردند و دانشگاه روزانه قبول شده اند.موفق باشید
نقل قول کردن
1
+2 #457 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشته1 1396-02-28 09:02
سلام آقای صفایی . ببخشید من یک سوال دارم . شما و بقیه میفرمایید 6 ماه خوندن واسه کنکور کافیه . ولی من یک سال پشت کنکور موندم و واسه گرایش جزا خوندم . ولی الان میانگین درصدام 50 شده . متون حقوق هم که صفر . که با این درصدا حتی مجاز نمیشم . چرا باید اینطور بشه ؟ چرا اینقد درصدام پایین شد ؟ مگه دیگه چقدر باید خوند ؟ آخه هوشمم کم نیس . واسه کارشناسی یه ذره خوندم 500 شدم . ولی واسه ارشد یک سال خوندم بازم همون 500 نمیشم . نه می تونم قبول کنم برم آزاد با ای همه خوندن و نه می تونم باز بمونم . اصن قبولی جزا محاله ؟
---------------------------
سلام. شیوه مطالعه شما احتمالا ایراد دارد
برنامه ریزی تان غلط است.
به طور پیوسته مطالعه نمی کنید
ذهنتان مشغول مسائل فرعی است
یا ...
به نظرم حداکثر با 200 روز مطالعه، به رتبه مطلوبی می توان دست یافت
نقل قول کردن
نیکا
+1 #456 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهنیکا 1396-02-27 19:45
ببخشید اصلا من روزانه قبول میشم بااین درصدا لطفا جواب بدین خیلی استرس دارم
مدنی66/7
ادم84/4
تجارت46/7
متون فقه57/7
متون حقوقی4/4
----------------------
سلام. در این زمینه اطلاعاتی ندارم. با کارنامه های فوق مقایسه کنید
نقل قول کردن
شاهین
0 #455 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهشاهین 1396-02-25 19:00
سلام به نظرتون با این درصدا روزانه یا شبانه تهران قبول میشم ؟ متون حقوقی 41 متون فقه 53 جزا عمومی 75 جزا اختصاصی 55 ادک 82
-----------------------
سلام. نخیر متاسفانه
نقل قول کردن
نیکا
+1 #454 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهنیکا 1396-02-21 11:24
سلام وقتتون بخیر من بااین درصدا تو کنکور 96چقد شانس قبولی دارم ایا روزانه میارم فردوسی یا شیراز؟
مدنی 66/7
ادم84/7
تجارت46/5
متون فقه57/7
متون حقوقی4/4
-------------------
سلام. متاسفانه اطلاعاتی در این زمینه ندارم.
اینجا را ببینید:
lawtest.ir/49
موفق باشید
نقل قول کردن
روزبه
0 #453 پرسش ارشد جزاروزبه 1396-02-14 19:23
سلام من با درصدای
متون۴۴
ح ج ع۴۵
ح ج ا 71
آ د ک71
آیا روزانه و شبانه میارم؟؟؟معدلم۱۵.۷۵
ممنون
--------------------
ُسلام. نخیر متاسفانه
نقل قول کردن
Nfi
+1 #452 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهNfi 1396-02-13 21:22
با سلام و خسته نباشد.به نظر شما این درصدا چه دتبه ای رو میاره تو گرایش جزا.متون حقوقی۱۱درصد فقه۵۰درصد جزا عمومی۴۹درصد جزا اختصاصی۷۸درصد ادک۸۲؟
------------------------
سلام. روزانه و شبانه شانسی ندارید
نقل قول کردن
فاطمه ۳۳۳۳۳۳۲
+1 #451 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهفاطمه ۳۳۳۳۳۳۲ 1396-02-12 10:55
سلام با رتبه ی ۲۰۰ حقوق خصوصی احتمال قبولی در دولتی هشت؟
-------------------
سلام. بله
اینجا را ببینید
lawtest.ir/49
نقل قول کردن
Nasi Mozaffari
0 #450 پیام نورNasi Mozaffari 1396-01-06 19:08
سلام وقتتون بخیرفارغ التحصیل حقوق ازپیام نورهستم بامعدل۱۵میخواست ک بدونم باچه رتبه ای میتونم جزای پیام نورسنندج یاهمدان قبول بشم ممنون میشم جواب بدید
------------------------------
سلام. در مورد پیام نور اطلاعاتی ندارم متاسفانه
شبانه همدان با حدود رتبه 260 قبول شده بودند
نقل قول کردن
آذری
0 #449 قبولی ارشدآذری 1396-01-04 13:37
باسلام رشته من فقه و حقوق اسلامی 5ترمه تمام کردم و معدل کلم 19:40 واقعا دوست دارم قضاوت قبول بشم با توجه به اینکه خانم هستم میخواستم راهنمایی کنید که ارشد چه گرایشی بخونم بهتره و اینکه تست میزنم جز تجارت و زبان بقیه بالای 80 درصده
واقعا نمیدونم چه گرایشی ارشد بهتره برام من همه دروس رو دوست دارم و نمیتونم بگم علاقه شدیدی به جزا دارم یا مدنی
و محبت کنید بفرمایید دانشگاه علامه بهتره یا شهید بهشتی
----------------------------
سلام. من حقوق خصوصی را پیشنهاد می کنم!
شهید بهشتی فضای بهتری دارد.
نقل قول کردن
رضا رشتی
0 #448 قبولی ارشد سراسریرضا رشتی 1395-12-19 13:04
درود
میخواستم بدونم برای قبولی در لرشد سراسری جزا و جرم شناسی در دانشگاه سراسری تقریبا حداکثر رتبه در روزانه شبانه چقد هستش؟
با تشکر فراوان
---------------------------
ُسلام. روزانه حدود 200. شبانه و غیرانتفاعی خوب هم حدود 300-350
نقل قول کردن

مطالب مرتبط