پرینت

پاسخ نامه اولیه آزمون دکتری ۱۳۹۴: حقوق کیفری و جرم‌شناسی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در دکتری

پاسخ‌نامه دفترچه تخصصی رشته حقوق کیفری و جرم‌شناسی در ادامه مطلب قرار گرفت.

لطفا نظرات و سؤالات خود را در همین پست قرار دهید.

پی نوشت ۱: پاسخ سوال ۷۷ اصلاح شد.

پی نوشت ۲: طبق کلید اولیه سازمان سنجش، پاسخ سوالات ۱۷، ۲۲، ۳۱، ۴۰، ۵۷، ۶۲، ۷۰، ۸۰ و ۸۹ غلط است. البته کلید برخی از سوالات ایراد دارد. لذا در صورت تمایل، با کلیک روی این قسمت می توانید اعتراض خود را ثبت نمایید.

کلید اولیه سازمان سنجش برای آزمون دكتري تخصصي سال 1394

 

پاسخ نامه اولیه متون فقه آزمون دکتری سراسري ـ سال 1394

حقوق جزا و جرم شناسی 2114

کد D

دکتر علی شیروانی/ترجمه و تبیین شرح اللمعه/جلد 14ـ13

 

شماره سؤال

گزینه صحیح

منبع طرح سؤال

1

3

شیروانی/ 14/ 91

2

1

شیروانی/ 13/ 37

3

4

شیروانی/ 13/ 49

4

1

شیروانی/ 14/ 307

5

3

شیروانی/ 13/ 181ـ180

6

2

شیروانی/ 13/ 196

7

2

شیروانی/ 13/ 162

8

3

شیروانی/ 13/ 183

9

1

شیروانی/ 13/ 235

10

2

شیروانی/ 14/ 322

11

4

شیروانی/ 14/ 296

12

1

شیروانی/ 14/ 287ـ286

13

4

م 610 ق.م.ا.

14

2

شیروانی/ 14/ 259

15

4

شیروانی/ 13/ 247

16

2

شیروانی/ 14/ 103

17

شیروانی/ 14/ 103ـ102؛ م 394 ق.م.ا.

18

2

شیروانی/ 14/ 235

19

1

شیروانی/ 13/ 201

20

1

شیروانی/ 13/ 178

21

4

شیروانی/ 13/ 157ـ155

22

3

شیروانی/ 14/ 89

23

2

شیروانی/ 13/ 100ـ98

24

3

شیروانی/ 13/ 139

25

3

شیروانی/ 14/ 154

26

1

شیروانی/ 14/ 221

27

3

شیروانی/ 14/ 75ـ74

28

4

شیروانی/ 13/ 294

29

1

شیروانی/ 14/ 137

30

3

شیروانی/ 14/ 134

31

2

شیروانی/ 14/ 320

32

4

شیروانی/ 14/ 125

33

1

شیروانی/ 14/ 210

34

3

شیروانی/ 14/ 300

35

2

شیروانی/ 14/ 273-274

پاسخ نامه اولیه آیین دادرسی کیفری آزمون دکتری سراسري ـ سال 1394

حقوق جزا و جرم شناسی 2114

کد D

 

شماره سؤال

گزینه صحیح

منبع طرح سؤال

36

4

رأی وحدت رویه 727 ـ 21/09/1391

37

3

تبصره م 25 ق.ن.ق.

38

3

ت 2 م 16 ق.م.م.م. اصلاحی 1389

39

2

خالقی/چ 21/256

40

1

رأی وحدت رویه 687 ـ 02/03/1385

41

4

م 27 ق.م.ا.

42

1

م 57 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.

43

2

رأی وحدت رویه 735 ـ 20/08/1393

44

1

رأی وحدت رویه 736 ـ 04/09/1393

45

3

قسمت اخیر شق «ن» م 3 ق.ت.د.ع.ا.

46

3

نظریه 6006/7ـ09/08/1383 ا.ح.ق.ق.

47

2

ت 1 م 215 ق.م.ا.

48

4

تبصره م 43 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.، م 241 ق.م.ا.

49

1

رأی وحدت رویه 737 ـ 11/09/1393

50

3

لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب 20/02/1359 شورای انقلاب

51

1

مواد 171، 176ـ175، 186 ق.م.ا.

52

2

رأی وحدت رویه 704 ـ 24/07/1386

53

4

م 29 ق.ج.ر.

54

3

م 19 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسؤولیت های ریاست ج.ا.ا. مصوب 22/08/1365

پاسخ نامه اولیه حقوق جزای اختصاصی آزمون دکتری سراسري ـ سال 1394

حقوق جزا و جرم شناسی 2114

کد D

 

 

 

شماره سؤال

گزینه صحیح

منبع طرح سؤال

اشخاص: چاپ 18                    اموال: چاپ 40                   امنیت: چاپ 27

 

55

3

اشخاص، 92

56

1

امنیت، 379 و 380

57

1

اموال، 86. همچنین ر.ک. حقوق جزای عمومی، دکتر محمدعلی اردبیلی، جلد 3، 176

58

2

امول، 381

59

1

م 432 ق.م.ا.

60

4

م 486 ق.م.ا.

61

1

م 218 ق.م.ا.

62

2 یا 3

مشخص نیست که سهل انگاری نسبت به چه کسی صورت گرفته است. ر.ک. م 306 ق.م.ا.؛ اشخاص، 68 و 69

63

4

م 362 ق.م.ا.

64

1

امنیت، 286 و 325ـ332. ظاهراً نظر طراح محترم گزینه 1 بوده است.

65

2

م 360 ق.م.ا.

66

3

م 46 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، مصوب 1384.

67

3

م 354 ق.م.ا.

68

1

اموال، 151

69

4

م 6 و 7 قانون جرایم رایانه‌ای

70

4

عمل مرتکب مشمول هیچ یک از عناوین جزایی نمی‌باشد.

71

2

امنیت، 439، 440 و 460

72

4

م 528 ق.م.ا.

73

2

اشخاص، 59 و 60

74

4

اشخاص، ؟ ؛ ماده 6 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی

 سؤالات توسط آقای حمیدرضا کلانتری - دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران پاسخ داده شده است.

 

پاسخ نامه اولیه جرم‌شناسی آزمون دکتری سراسري ـ سال 1394

حقوق جزا و جرم‌شناسی 2114

کد D

 

شماره سؤال

گزینه صحیح

منبع طرح سؤال

75

2

نجفی ابرندآبادی و هاشم‌بیکی، دانشنامه جرم‌شناسی،  انتشارات گنج دانش، 38.

76

1

نجفی ابرندآبادی، تقریرات جهانی شدن جرم، 21.

77

3

نجفی ابرندآبادی، علی حسین، کیفرشناسی نو- جرم­شناسیِ نو؛ درآمدی بر سیاست جناییِ مدیریتیِ خطرمدار، تازه­ های علوم جنایی (مجموعه مقالات)، انتشارات میزان، 727.

78

1

نجفی ابرندآبادی و هاشم‌بیکی، دانشنامه جرم‌شناسی،  انتشارات گنج دانش، 21.

79

4

نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، محمد جعفر حبیب‌زاده، و محمدعلی بابایی. جرایم مانع (جرایم بازدارنده). پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره 8، شماره ۳۷ (1383).

80

؟

در این مورد بین 1 و 4 شک دارم. صفحات 96 و 97 دانشنامه جرم شناسی و ... را ببینید.

81

2

صفاری، علی. مبانی نظری پیشگیری از وقوع جرم. تحقیقات حقوقی، شماره ۳۴ـ۳۳ (1380). پاسخ این سؤال در اکثر کتب جرم‌شناسی نظری موجود است. ر.ک. ویلیامز، فرانک پی، و ماری‌لین دی مک‌شین. نظریه‌های جرم‌شناسی. ترجمه‌ی حمیدرضا ملک‌محمدی. تهران: میزان، 1391.

82

3

نجفی ابرندآبادی، تقریرات جهانی شدن جرم، 3.

83

2

نجفی ابرندآبادی، علی حسین، کیفرشناسی نو- جرم­شناسیِ نو؛ درآمدی بر سیاست جناییِ مدیریتیِ خطرمدار، تازه­ های علوم جنایی (مجموعه مقالات)، انتشارات میزان، 723-725.

84

4

نجفی ابرندآبادی، تقریرات جرم‌شناسی امنیتی، 23 و 24.

85

1

نجفی ابرندآبادی و هاشم‌بیکی، دانشنامه جرم‌شناسی،  انتشارات گنج دانش، 135.

86

3

 

87

2

نجفی ابرندآبادی و هاشم‌بیکی، دانشنامه جرم‌شناسی،  انتشارات گنج دانش، 102.

88

3

نجفی ابرندآبادی، تقریرات جرم‌شناسی حقوقی، 2 و 3. همچنین ر.ک. مقاله ایشان در دایره المعارف علوم جنایی، نشر میزان.

89

4

برنارد، تامس، جفری اسنیپس، و الکساندر جرولد. جرم‌شناسی نظری ولد. ترجمه‌ی علی شجاعی. ویراست ششم. تهران: دادگستر، 1392، 227 و 233.

ویلیامز، فرانک پی، و ماری‌لین دی مک‌شین. نظریه‌های جرم‌شناسی. ترجمه‌ی حمیدرضا ملک‌محمدی. تهران: میزان، 1391، 96 و 99.

90

4

نجفی ابرندآبادی و هاشم‌بیکی، دانشنامه جرم‌شناسی،  انتشارات گنج دانش، 190.

 

 

نوشتن دیدگاه

لطفاً نظر خود را در این کادر وارد کنید

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دیدگاه‌ها   

نبی اله
+1 #83 پاسخ: پاسخ نامه اولیه آزمون دکتری ۱۳۹۴: حقوق کیفری و جرم‌شناسینبی اله 1394-01-10 14:06
سلام آقای صفایی عزیز.
بالاترین درصدی که از دوستان در تخصصصی ها شنیدید چند بوده؟ من با کلید سازمان سنجش و شما در بهترین حالت 79 و در بدترین حالت 71 زدم
-------------------------
سلام. ۷۵ درصد. توکل بر خدا کنید.
نقل قول کردن
مراد عباسی
+1 #82 تشکر و راهنماییمراد عباسی 1394-01-09 11:09
به نام خدا
با عرض تبریک سال نو خدمت شمت و خانواده محترمتون بنده حدود 5 ماه قبل به توصیه استاد منابع دکتری جزا و جرمشناسی را از جنابعالی دریافتم. به لطف خدا منبع خوبی بود و پاسخ مناسبی هم دادم ولی متاسفانه کلید سازمان سنجش مشکل ستز شده و هر 9 سالی را که شما در سایت درج فرموده اید درست زده ام ولی با کلید سازمان اشتباه درآمده. با همان کلیدهای اعلامی حدود61 درصد درست زده ام. حال با وجود این:
1- بنده در مهلت مقرر نتوانستم اعتراض کنم آیا احتمال دارد کلید را اصلاح کنند؟
2- ایا اصلاح نکردند با این درصد امیدی به دعوت به مصاحبه دارم؟ وضعیت سایر دوستان چطور بوده؟
با سپاس فراوان عباسی
--------------------------
سلام. سال نو بر شما نیز مبارک. پیش بینی نتیجه آزمون امسال خیلی پیچیده هست. باید صبر کرد. سایرین: تا ۷۵ درصد تخصصی شنیده ام. البته باید منتظر نتایج بود. اگر اعتراض کرده اید، امکان اصلاح سوالات وجود دارد.
موفق باشید.
نقل قول کردن
اسفندیاری
-2 #81 پاسخ: پاسخ نامه اولیه آزمون دکتری ۱۳۹۴: حقوق کیفری و جرم‌شناسیاسفندیاری 1394-01-04 16:04
با سلام در ارتباط با سوال 68 با توجه به اینکه عنوان اتهامی معامله دوم خواسته شده است معامله معارض صحیح است. این موضوع در صفحه 136 کتاب دکتر میر محمد صادقی امده است. همچنین در رای دیوان شماره 3087 در صفحه 151 کتاب فوق و همچنین زیر نویس صفحه 151 این موضوع معامله معارض شناخته شده است
بنابراین انتقال مال غیر عنوان اتهامی معامله اول است نه معامله دوم.
نقل قول کردن
نبی اله
0 #80 پاسخ: پاسخ نامه اولیه آزمون دکتری ۱۳۹۴: حقوق کیفری و جرم‌شناسینبی اله 1393-12-28 18:58
با سلام خدمت زهرا خانم.
بله درست می فرمایید. حدس بنده هم از رو رتبه ی پارسال خودم و درصدهای امسال و صحبت هایی بود که با چند نفر از دوستان دانشگاه های مطرح کشور داشتم. توکل به خدا. انشاالله مصاحبه دانشگاه های خوب کشور میبینمتون
نقل قول کردن
زهرا
0 #79 پاسخ: پاسخ نامه اولیه آزمون دکتری ۱۳۹۴: حقوق کیفری و جرم‌شناسیزهرا 1393-12-28 14:06
با سلام خدمت آقای نبی الله
امیدوارم همینطور که شما می فرمایید باشه
البته آزمون امسال فوق العاده با آزمون پارسال متفاوت هست حتی برای تخمین رتبه هم نمیتوان بر اساس آزمون پارسال، پیش بینی کرد. معدل مؤثر هم که بسیار تأثیر گذار.
توکل به خدا.
نقل قول کردن
نبی اله
0 #78 پاسخ: پاسخ نامه اولیه آزمون دکتری ۱۳۹۴: حقوق کیفری و جرم‌شناسینبی اله 1393-12-27 19:51
با سلام خدمت آقا محسن وزهرا خانم.
جفتتون روزانه شهرستان ها رو دعوت می شید و در حالت خوش بینانه برا شبانه تهران هم احتمال دعوت شدنتون هست.
نقل قول کردن
naderia
+1 #77 پاسخ: پاسخ نامه اولیه آزمون دکتری ۱۳۹۴: حقوق کیفری و جرم‌شناسیnaderia 1393-12-27 17:27
یکی به ما نگفت بالاخره کلید استعداد و زبان رو چجوری از سایت سنجش بگیریم؟؟؟؟ :cry:
-----------------
سلام. گویا منتشر نشده است.
نقل قول کردن
زهرا
0 #76 پاسخ: پاسخ نامه اولیه آزمون دکتری ۱۳۹۴: حقوق کیفری و جرم‌شناسیزهرا 1393-12-27 15:31
با سلام خدمت دوستان گرامی
بنده درصد دروس عمومی رو حساب نکردم ولی اختصاصی 62 درصد زدم نمیدونم باید امیدوار باشم یا نه؟
نقل قول کردن
محسن.دی
0 #75 درصدمحسن.دی 1393-12-27 15:06
با کلید آزمون آنلاین-تخصصی 72 زبان سفید استعداد 20
با کلید سنجش-تخصصی 62 زبان سفید استعداد20
بنظر شما مجاز می شم؟
--------------
سلام. شبانه های شهرستان ها شانس دارید.
نقل قول کردن
محسن.دی
0 #74 یادآوری مهم.محسن.دی 1393-12-27 15:00
با سلام آقای صفایی با مشاوره ای که با اساتید مسلم فقهی داشتم فرمودند جواب سوالات 22 و 24 صحیح بوده لکن پاسخ سوال 31 قطعا نادرست است ر.ک ترجمه شرح لمعه دمشقیه -کتاب قصاص- دکتر اسدالله لطفی و نیز آزمون قضاوت که تستی مشابه را آورده و دکتر اسدالله لطفی در تست خود انتشارات مجد نیز پاسخ صحیح را گزینه 2 اعلام کرده اند.
در خصوص سایر سوالات با حضرتعالی موافقم که بدیهی است که غلط اند به خصوص سوال 89 که ر.ک - جرم و جرم شناسی علی سلیمی- تبیین های جامعه شناختی.
ونیز سوال 40 که واقعا اشتباه فاحشی است و دکتر خالقی نیز مخالف گزینه اعلام شده اند.
در خصوص سوال 70 دکتر میر محمد صادقی مخالف اند چرا که سوال بدرستی ابهام دارد
در خصوص سوال 80 که کاملا نادرست است چرا که ظرفیت جنایی عبارتست از درجه خطرناکی و قابلیت سازگاری بنظر بنده یا باید گزینه یک صحیح اعلام شود یا حذف گردد.
در خصوص سوال 62 همانطور که می دانیم بند پ ماده 291 خطای محض در حکم شبه عمد است البته اگر بخواهیم انصاف رعایت شود به دلیل ابهام سوال مزبور باید حذف گردد.
بازم تاکید می کنم پاسخ سوال 17 قطعا درست است لکن پاسخ سوال 22 از لحاظ مفهومی گزینه 3 صحیح اما از لحاظ لفظی گزینه 4 صحیح است و از آنجایی که بنظر می رسد که طراح محترم صرفا دیدی لفظی داشته گزینه 4 صحیح است البته می توان با کمی اغماض گفت که سوال باید حذف گردد.
دوستان عزیر خواهشمندیم با استناد لازم اعتراض نمایید.
----------------------------
سلام و ممنون از پیگیری شما. حتما از طریق سایت سازمان سنجش اعتراض کنید.
نقل قول کردن
نبی اله
0 #73 پاسخ: پاسخ نامه اولیه آزمون دکتری ۱۳۹۴: حقوق کیفری و جرم‌شناسینبی اله 1393-12-27 09:59
با سلام. در جواب آقا جواد.
البته من نوشتم رتبه م 50 شد ولی دقیقا فکر کنم 54 یا 56 شد. دانشگاه محل تحصیل فکر نکنم تاثیری داشته باشه ولی معدل دوره کارشناسی و دوره ارشد تاثیر داره. هرچند میزان تاثیرشو رو نمیدونم
نقل قول کردن
ارزو
0 #72 پاسخ: پاسخ نامه اولیه آزمون دکتری ۱۳۹۴: حقوق کیفری و جرم‌شناسیارزو 1393-12-27 08:12
با سلام اقاي صفايي با درصد تخصصي 60،استعداد 40،زبان 0 اميدي به قبولي هست؟
-----------------
سلام. شبانه شهرستانها شانس دارید
نقل قول کردن
جواد.
0 #71 پاسخ: پاسخ نامه اولیه آزمون دکتری ۱۳۹۴: حقوق کیفری و جرم‌شناسیجواد. 1393-12-26 20:48
با سلام
آقای نبی ببخشید بنده دقیقا مثل شما همون دانشگاه ها پارسال دعوت به مصاحبه شدم
اما
میانگین درصدهای بنده از شما بیشتره ولی رتبه بنده (67) از شما پایین تر بود!!!!!! البته بنده فارغ التحصیل یکی از دانشگاههای شهرستانم. سوالم اینه که مگه دانشگاه محل تحصیل با معدل چقدر تاثیر داره؟؟؟
نقل قول کردن
نبی اله
0 #70 پاسخ: پاسخ نامه اولیه آزمون دکتری ۱۳۹۴: حقوق کیفری و جرم‌شناسینبی اله 1393-12-26 17:25
باسلام . در جواب زهرا خانم.
روزانه بهشتی. شبانه تربیت مدرس. شبانه پردیس فارابی تهران.روزانه مازندران.
البته فقط مصاحه بهشتی رو رفتم و بقیه رو نرفتم.
شما درصدهای امسالتون چطوره؟
نقل قول کردن
mahmod
0 #69 جزاmahmod 1393-12-26 17:10
از دوستان عزیز زهرا خانم و اقا صادق عزیز و سایر دوستان خواهشمند است درصد ها را درصد های خودتون رااعلام کنید
نقل قول کردن
زهرا
0 #68 پاسخ: پاسخ نامه اولیه آزمون دکتری ۱۳۹۴: حقوق کیفری و جرم‌شناسیزهرا 1393-12-26 16:28
یک سوال از آقای نبی الله:
شما سال گذشته با رتبه 50 کدوم دانشگاهها دعوت به مصاحبه شدید؟
نقل قول کردن
sadegh.k
0 #67 در جواب آقای نبی اللهsadegh.k 1393-12-26 15:36
سلام
بنده هر چی که باشم در مقابل شما آقای نبی الله و دیگر دوستان درس پس میدم
تشکر از اینکه معلوماتتون رو انتقال دادید اما در مورد سوال 70 بی شک با این ذهنیت، طراح، سوال رو طرح نکرده که نیاز باشه از حیث ادبیاتی اینطور سوال رو تحلیل کرد هر چند روی لغات حقوقی به قول یکی از اساتیدم قیراطی باید تحلیل کرد .
موفق و موید باشید
نقل قول کردن
نبی اله
0 #66 پاسخ: پاسخ نامه اولیه آزمون دکتری ۱۳۹۴: حقوق کیفری و جرم‌شناسینبی اله 1393-12-26 12:44
سلام اقا محمود. با اطلاعی که از دوستام گرفتم اکثرا معتقدن که سوالات امسال نسبت به پارسال سخت تر شده و درصدها پایین تر میان. بنظرم با درصدهایی که فرمودید روزانه شهرستانها رو دعوت به مصاحبه می شید ولی خب قوبولیتون بستگی به مصاحبه داره
نقل قول کردن
mahmod
0 #65 جزاmahmod 1393-12-26 12:18
سلام اقا نبی با اطلاعی که از دوستانتون دارید ایا با 65تخصصی و20زبان و20استعداد امیدی به قبولی هست
نقل قول کردن
نبی اله
0 #64 پاسخ: پاسخ نامه اولیه آزمون دکتری ۱۳۹۴: حقوق کیفری و جرم‌شناسینبی اله 1393-12-26 11:44
با سلام خدمت آقا محمود.
در صدهای من:
تخصصی ها: طبق کلید سنجش:72 ، طبق کلید آقای صفایی 76
زبان: 15
استعداد:30
من پارسال با تخصصی 72، زبان منفی 4 و استعداد 35 رتبه ی 50 رو کسب کردم.
نقل قول کردن
mahmod
0 #63 جزاmahmod 1393-12-26 11:28
سلام چرا دوستان درصداشون را اعلام نمی کنند
نقل قول کردن
نبی اله
+1 #62 پاسخ: پاسخ نامه اولیه آزمون دکتری ۱۳۹۴: حقوق کیفری و جرم‌شناسینبی اله 1393-12-26 11:23
با سلام. در جواب آقا صادق عزیز
من نگفتم در قانون الزاما استفاده از لفظ استرداد به معنای سپردن آن است ولی
1. در تعریف جرم خیانت در امانت صراحتا از واژه ی استرداد نام برده شده است.
2. هرچند ممکن است از نظر عرفی بین استرداد و رد و برگرداندن مال تفاوت نباشد ولی یقینا از نظر حقوقی چنین تفاوتی مشهود است به عنوان مثال در قانون از لفظ رد مال مسروقه یا در مورد جرم کلاهبرداری از لفظ رد اصل مال سخن بیان امده است.
3. از نظر لغوی بین استرداد و رد و بازگرداندن تفاوت ماهوی وجود دارد(رک به فرهنگ لغت دهخدا و معین)
4. به دلالت قرینه حالیه نیز می توان استفاده از لفظ استرداد را قرینه ای بر احراز سپردن قبلی دانست.
نقل قول کردن
جواد. علی
0 #61 پاسخ: پاسخ نامه اولیه آزمون دکتری ۱۳۹۴: حقوق کیفری و جرم‌شناسیجواد. علی 1393-12-26 07:57
با سلام
کلید سازمان سنجش ایراد زیاد داره اما سوال 17 و 62 درست جواب داده
نقل قول کردن
mahmod
+1 #60 جزاmahmod 1393-12-25 19:12
خواهشا دوستان دردرصد هاشون را بگن تا اگه ما قبول نمی شویم تکلیف خودمون بدونیم
نقل قول کردن
mahmod
+3 #59 جزاmahmod 1393-12-25 18:33
سلام بر دوستان لطفا درصد های خودتون را اعلا کنید
نقل قول کردن

مطالب مرتبط